Cảm ơn quý khách đã ghé thăm website Công ty Cổ phần Thủy điện Gia Lai

CƠ CẤU TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG CÔNG TY

C ông ty được tổ chức theo cơ cấu sau :

a.        Đại hội đồng cổ đông: Đại hội đồng cổ đông là cơ quan có quyền quyết định cao nhất của Công ty, được tổ chức và hoạt động theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

b.        Hội đồng quản trị : là cơ quan quản lý Công ty, có toàn quyền nhân danh công ty để quyết định, thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Công ty không thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. Hội đồng quản trị có các nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định của pháp luật, Điều lệ và các Quy định của Công ty. Hoạt động theo phương thức tập trung, dân chủ, quyết định tập thể.

c.        Ban kiểm toán nội bộ : là cơ quan trực thuộc Hội đồng quản trị , có trách nhiệm tuân thủ đúng quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty, các văn bản có liên quan và nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị khi thực hiện chức năng nhiệm vụ của mình. Hoạt động theo nguyên tắc thủ trưởng.

d.        Giám đốc: là người đứng đầu bộ máy điều hành, chịu trách nhiệm quản lý và điều hành mọi hoạt động của Công ty trừ những vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông.

e.        Các Đơn vị : phụ trách lĩnh vực chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp theo từng thời kỳ. Lĩnh vực có chức năng giám sát lĩnh vực khác thì không được tổ chức thuộc cùng một Đơn vị.

 


Tổ chức bộ máy vận hành theo nguyên tắc:

ü Quản trị: tập trung – chuẩn mực

ü Kiểm soát: độc lập – trách nhiệm

ü Điều hành: phân cấp – chuyên nghiệp

 

 

 

Liên kết website
intro so do website