Cảm ơn quý khách đã ghé thăm website Công ty Cổ phần Thủy điện Gia Lai

CƠ CẤU TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG CÔNG TY

CƠ CẤU TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG CÔNG TY

 

Hiện tại cơ cấu tổ chức hoạt động của Công ty theo mô hình tổ chức như sau :

                                                                   

1.   Đại hội đồng Cổ đông

Đại hội đồng cổ đông gồm tất cả cổ đông có quyền biểu quyết, là cơ quan quyết định cao nhất của Công ty, có quyền hạn thông qua Quyết định phương hướng, nhiệm vụ phát triển Công ty và kế hoạch phát triển kinh doanh hàng năm của Công ty; quyết định loại cổ phần và tổng số cổ phần được quyền chào bán của từng loại; quyết định mức cổ tức hàng năm của từng loại cổ phần; bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát; và các quyền hạn khác theo quy định của Điều lệ Công ty.

2.      Hội đồng Quản trị

Hội đồng quản trị là cơ quan quản lý Công ty do Đại hội đồng Cổ đông bầu ra, là cơ quan đại diện thường trực của Đại hội đồng Cổ đông, thay mặt cho Đại hội đồng Cổ đông quản trị Công ty giữa hai kỳ Đại hội đồng Cổ đông và có toàn quyền nhân danh Công ty để quyết định mọi vấn đề liên quan đến mục đích, quyền lợi của Công ty, trừ những vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Hội đồng quản trị Công ty trong nhiệm kỳ đầu có 5 thành viên, nhiệm kỳ 4 năm. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị mỗi nhiệm kỳ do Đại hội đồng cổ đông quyết định. Thành viên Hội đồng Quản trị do Đại hội đồng cổ đông bổ nhiệm hoặc miễn nhiệm .

3.      Ban kiểm soát

Ban Kiểm soát của Công ty gồm 3 thành viên, gọi là Kiểm soát viên do Đại hội đồng cổ đông bầu ra với nhiệm kỳ là 5 năm. Kiểm soát viên là những người thay mặt cổ đông để kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp trong quản lý điều hành hoạt động kinh doanh Công ty; trong ghi chép sổ sách kế toán tài chính của Công ty nhằm đảm bảo lợi ích hợp pháp cho các cổ đông.

4.      Ban Giám Đốc

Ban Giám đốc là cấp quản lý điều hành hoạt động của Công ty, đứng đầu là Giám đ ốc do Hội đồng Quản trị lựa chọn và bổ nhiệm.

Chủ động điều hành các hoạt động kinh doanh của công ty có hiệu quả theo Nghị quyết của Hội đồng Quản trị, theo Điều lệ công ty, qui định của Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước, Trung tâm Giao dịch chứng khoán và theo pháp luật .

5.      Các phòng/ban nghiệp vụ:

   a.    Phòng tổng hợp  

-          Có chức năng nhiệm vụ thực hiện lập kế hoạch tài chính cho công ty, thực hiện việc hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong suốt quá trình hoạt động của công ty, lập các báo cáo tài chính phục vụ công tác quản lý và theo chế độ quy định. Giám sát việc thực hiện lưu ký Chứng khoán.

-          Có chức năng nhiệm vụ thực hiện về nhân sự, đào tạo, hành chính, quản lý tài sản công ty.

   b.    Phòng kế hoạch – kỹ thuật

-        Có chức năng nhiệm vụ xây dựng kế hoạch năm, kế hoạch dài hạn, kế hoạch sản xuất, kế hoạch xây dựng cơ bản, kế hoạch duy tu, bảo dưỡng và tổng hợp kế hoạch triển khai các dự án đầu tư của Công ty   .

-        Quản lý công tác kỹ thuật.

c.      Bộ phận sản xuất

           -   Có chức năng tổ chức quản lý điều hành sản xuất các nhà máy thủy điện liên tục – an toàn – hiệu quả theo kế hoạch sản lượng hàng năm của Công ty.

 

 

.:: Các tin khác

Liên kết website
intro so do website